среда, 6 января 2021 г.

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევისას 577 235 400

 კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევისას 577 235 400

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევისას 577 235 400

ბიზნესის მიმართულებებს ხშირად წამხედურობით ან ყურმოკრული ინფორმაციით ირჩევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია მიზეზია ბიზნესის წარუმატებლობისა. ის რომ მეზობელმა ააწყო რომელიმე ბიზნესი, არ ნიშნავს , რომ თქვენც ააწყობთ მას. უფრო მეტიც – დიდი შანსია რომ ბაზარზე კონკურენტები იქნებით.
უნდა ეცადოთ შეარჩიოთ უშუალოდ თქვენს რეალურ პირობებზე მორგებული ბიზნესი.

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულებების შერჩევის და ბიზნესგეგმების შედგენისას 577 235 400

ბიზნეს-გეგმების შედგენის საკითხებზე, დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://biznes-gegma.medgeo.net/ .
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა
 ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
 საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ბიზნესი და მეწარმეობა

თანამედროვე საზოგადოებაში ნებისმიერი ადამიანი ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულია ბიზნესთან . ზოგი თავად ქმნის ბიზნესს , ზოგი კი მოიხმარს მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას . ბიზნესი ეს არის კანონიერი გზით მოგების  მიღების მიზნით განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა , ხოლო ბიზნესმენი ინგლისური წარმოშობის სიტყვაა და პირდაპირი გაგებით საქმიან ადამიანს ნიშნავს .

ყოველგვარი საქმიანობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად . მაგალითად ,ნებისმიერი მუშაობა არის საქმიანობა , მაგრამ მუშაობა ანუ პროდუქტის შექმნაჯერ კიდევ არ არის ბიზნესი . საქმიანობა წარმოადგენს ბიზნესს მხოლოდ მაშინ ,როდესაც ის მიზნად ისახავს მოგების , შემოსავლის მიღებას . წარმოება ხდება ბიზნესი , როდესაც მწარმოებელი არა უბრალოდ უშვებს პროდუქციას , არამედ შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან (მომხმარებელთან) წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად გაყიდვის , რეალიზაციის , გაცვლის მიზნით . მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება ყოველთვის არ არის ბიზნესი .

ბიზნესი ეს არის ინდივიდების ორგანიზებული მცდელობა ,უზრუნველყოს საზოგადოება საქონლითა და მომსახურებით . წარმოება ხდება ბიზნესი , როდესაც მწარმოებელი შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად რეალიზაციის მიზნით .  მაგალითად , შინ საჭმლის დამზადება ან ტანსაცმლის შეკერვა პირად მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად , არ არის ბიზნესი . თუ საჭმელი დამზადდა ან ტანსაცმელი შეიკერა გასაყიდად , ის შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად .

ბიზნესის განსაკუთრებული შემთხვევაა მეწარმეობა (სამეწარმეო საქმიანობა) . იგი უშუალო კავშირშია ადამიანის – მეწარმის პიროვნებასთან ,რომელიც ახორციელებს ბიზნესს მოგების მიღების მიზნით საკუთარი სახსრებისა და პირადი რისკის საფუძველზე . მეწარმეობა საქმიანობაა , რომლის დროსაც ხდება ცოდნისა და უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურებისშესაქმნელად , ხოლო ადამიანი , რომელიც ამას ახერხებს რაციონალური ანალიზის საფუძველზე , სამეწარმეო უნარით დაჯილდოებული ადამიანია . ადამიანს , რომელიც ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის ძიების რისკს ეწევა ,მეწარმე ეწოდება . მეწარმეები არიან როგორც დიდ , ისე მცირე კომპანიებში დამომხმარებლებს , საქონლისა და მომსახურების ფართო ასორტიმენტიდან არჩევანის გაკეთების საშუალებას აძლევენ . სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს ისევე , როგორც მეწარმეობა საქმიანობაა , რომლის დროსაც ხდება ცოდნისა და უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურების შესაქმნელად მეწარმე ეწოდება ადამიანს , რომელიც ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის ძიების რისკს ეწევა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში , საქართველოში კანონმდებლობით რეგულირდება და მას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი არეგულირებს .
აღნიშნული კანონის თანახმად: `სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა , რომელიც ხორციელდება მოგების მიღების მიზნით , დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად . ~ განმარტებიდან გამომდინარე , უნდა განვიხილოთ სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი შემდეგი ძირითადი ნიშნები:

მართლზომიერება . 
აღნიშნულ ნიშანში იგულისხმება , რომ სამეწარმეო საქმიანობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სამართლის მოქმედ ნორმებს , ზნეობის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს და საჯარო წესრიგს; არაერთჯერადობა . სამეწარმეო საქმიანობაუნდა ხორციელდებოდეს სისტემატურად და პროფესიონალურად . მრავალჯერადობას განსაზღვრავს არა მხოლოდ მოქმედებათა რაოდენობა , არამედ აგრეთვე ამ მოქმედებათა უმთავრესი მიზანი _ მოგების მიღება; ორგანიზებულობა . ორგანიზებულობა ნიშნავს ,  რომ მეწარმე უნდა `მოერგოს~ კანონით ლისწინებულ ერთ-ერთ ორგანიზაციულ – სამართლებრივ ფორმას (ბიზნესის ორგანიზაციულ – სამართლებრივ ფორმებს განვიხილავთ მომდევნო თავში) , ჰქონდეს კანონმდებლობით დადგენილი მართვის ორგანოები და , რაც მთავარია , იყოს რეგისტრირებული სამეწარმეო რეესტრში;

დამოუკიდებლობა .
სამეწარმეო საქმიანობა , როგორც დამოუკიდებელი საქმიანობა , სხვა არაფერია , თუ არა კანონიერ , მეწარმეთა ნებაზე დამყარებულ მოქმედებათა ერთობლიობა . მასში იგულისხმება სამართლებრივი დამოუკიდებლობა , რომელიც , თავის მხრივ , მოიცავს ქონებრივ დამოუკიდებლობას (რაც განცალკევებული ქონების არსებობას ნიშნავს) და ორგანიზაციულ დამოუკიდებლობას (რაც მეწარმის მიერ ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმისა და საქმიანობის სახის თავისუფლად არჩევას გულისხმობს);

სწრაფვა მოგების მიღების მიზნისაკენ .
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამეწარმეო საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს არა იმდენად საქონლის (მომსახურების) რეალური წარმოება , რამდენადაც ამ საქმიანობით მოგების მიღება . მაგრამ მოგების მიღება მეწარმის საბოლოო მიზანი არ არის .
მისი საქმიანობის მთავარი მისია ამა თუ იმ გეოგრაფიული საზღვრებისმქონე ბაზარზე საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაა მხოლოდ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებით შეიძლება მართლზომიერი მოგების სამეწარმეოსაქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა , რომელიცხორციელდება მოგების მიზნით , დამოუკიდებლად საბაზრო ეკონომიკა არის თავისუფალი ეკონომიკა , რომელის ერთ-ერთი პრინციპია თავისუფალი მეწარმოება . მიღება . სწორედ ამაში მდგომარეობს სამეწარმეო საქმიანობის .თავისებურება . შეიძლება ითქვას , რომ სამეწარმეო საქმიანობის წარმატება იგივეა , რაც ბაზარზე არსებულ მეტოქეობაში წარმატება .მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულია სამეწარმეო საქმიანობის მიზანი _ საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და მის საფუძველზე მოგების სისტემატიური და პროფესიონალური მიღება . ამის გათვალისწინებით , ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში წარმოებული მართლზომიერი საქმიანობა , მიმართული მოგების მიღებისაკენ , არის სამეწარმეო საქმიანობა.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google:

вторник, 4 октября 2016 г.

მომსახურებები საქართველოს მეფუტკრეთათვის

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google:

пятница, 2 мая 2014 г.

სად ვიყიდოთ გრავიოლას თესლიგრავიოლას შესახებ სპეციალური საიტი განთავსებულია აქ >>>

ქართული  პუბლიკაციები გრავიოლას შესახებ

გრავიოლას შეკვეთა
გრავიოლას ჩვენებები და გაფთხილებები (უკუჩვენებები)
გრავიოლა, განწყობილება და კიბო
მეცნიერული კვლევა: გრავიოლა და მკერდის სიმსივნე
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ხილი, რომელიც კიბოს კურნავს
გრავიოლას უცხოელ მიმხმარებელთა კომენტარები
გრავიოლას ქართველ მომხმარებელთა კომენტარები
სასწაული რომელიც ანადგურებს კიბოს უჯრედებს
გრავიოლა, როგორც კიბოს კომპლემენტარული (დამატებითი) და ალტერნატიული საშუალება

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google:

четверг, 3 апреля 2014 г.

ga-40 www.amazon.com –ზე

ვულოცავთ პროფესორ გიორგი ალექსიძეს!●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google: